اولین کنفرانس کامپیوتر در ایران

دانلود        download
اولین کنفرانس آموزش ، پژوهش و کاربرد کامپیوتر در ایران
سید محمد فواد ابراهیمی
مدرس ریاضیات و کامپیوتر مراکز تربیت معلم سنندج
۲۷ الی ۲۹ / بهمن / ۱۳۷۱ شمسی

پائیز سال ۱۳۷۱ شمسی در روزنامه‌ی کیهان اطلاعیه‌ای را چاپ کرده بودند که دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران اولین کنفرانس کامپیوتر در ایران را از ۲۷ الی ۲۹ بهمن ۱۳۷۱ برگزار می‌نماید. ادامه مطلب