آشنائی با PC در لویزان تهران

your family essay child development child study coursework chomsky's lad essay points narrative essay on prejudice دانلود       download

آشنائی با PC   در لویزان تهران

سید محمد فواد  ابراهیمی

مدرس ریاضیات و کامپیوتر مراکز تربیت معلم سنندج

۱۴ الی ۳۰ مرداد  ۱۳۶۹  شمسی

ادامه مطلب

اولین کنفرانس کامپیوتر در ایران

دانلود        download
اولین کنفرانس آموزش ، پژوهش و کاربرد کامپیوتر در ایران
سید محمد فواد ابراهیمی
مدرس ریاضیات و کامپیوتر مراکز تربیت معلم سنندج
۲۷ الی ۲۹ / بهمن / ۱۳۷۱ شمسی

پائیز سال ۱۳۷۱ شمسی در روزنامه‌ی کیهان اطلاعیه‌ای را چاپ کرده بودند که دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران اولین کنفرانس کامپیوتر در ایران را از ۲۷ الی ۲۹ بهمن ۱۳۷۱ برگزار می‌نماید. ادامه مطلب