علم و مال

علم و مال

مرا به تجربه معلوم گشت در آخر کار       *      که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال

موضوع انشاء  : علم بهتر است یا ثروت ؟ :  در تاریخ آموزش عمومی ایران در قرن گذشته بر کسی پوشیده نیست. ادامه مطلب