معلم کیست ؟

معلم کیست ؟

معلم راهنمای دلسوز بشر هویت گم کرده است .

معلمی عشق است و معلم عاشق .

انسان به قدرت تفکر و اندیشه اشرف مخلوقات عالم شده است ، واین برتری زمانی کارایی و معنی واقعی را مییابد که همه افراد بشر از اندیشه منظم و شناخت برخوردار باشند . لذا نقش معلم در آموزش و تربیت دیگر همنوعان خود اهمیتی مافوق تصور پیدا می کند .

انسانها به سبب داشتن استعدادها و علایق و موقعیتهای مختلف هر کدام در مسیری به فعالیت می پردازند ، و در ساختن قسمتی از تشکیلات اجتماعی شرکت دارند . دراین میان مسیر عشق یعنی مسیر معلمی سوای تمامی مسیرهای دیگر بوده و هر گونه مقایسه آن با دیگر مسیرها از خطای بنیادین فکری حکایت می کند .  معلم به انسان یاد میدهد تا خودرا جستجو کند و هویت گم شده اش را پیدا نماید و از اسارت عوامل اهریمنی آزاد گردد . که لازمه آن درگیری مستمر و مداوم با نیروهای شیطانی است . لذا معلم همیشه با وحشتناکترین صحنه ها روبروست . و بجاست بگویم که مسیر عشق یعنی مسیر معلمی خطرناکترین مسیرهاست . و راهی است پر از درندگان و خونخواران وحشی .  شجاعانند که مسیرهای خطرناک را انتخاب می کنند ، لذا معلمین شجاعترین شجاعانند .

معلم از راههای مختلف با دیگر همنوعان خود روبرو می شود که مهمترین آنها نوشتن و کتابت تفکرات و اندیشه هاست .

زاحمدتااحد یک میم فرق است                  معلم را نگر در میم غرق است

مهم مثل معلم درمیم غرق است ، از هر طرف بخوانی مهم دارد نشانی .

معلم اول مست و آخر نیز مست است از می الست .

معلم واقعی برای همه دل می سوزاند اگر چه حتی یک نفر هم برای او دل نسوزاند .

کلاس آرامگاه معلم است .

معلم بودن مایه افتخار است ، اما معلمان ریاضی افتخار مضاعف نصیبشان شده است ، زیرا در شاهراه بزرگترین رسالت بشر یعنی معلمی از بهترین وسیله برای پیمودن مسیر یعنی ریاضیات استفاده می کنند .

معلم عاشقی است که در مسیر عشق ، عشق را با عشق معنی می کند .

معلم آیینه ایست که دانش آموزان آینده خودرا در آن می بینند .

مسیر معلمی مسیر عشق است .

معلم چون کنم توصیف تو                         چون خدا مشکل توان تعریف تو

سید محمد فواد     ابراهیمی

smf-e