مسیر عشق یا مسیر معلمی

مسیر عشق ( سخنی با رهروان مسیر معلمی )

تا نسوزد  برنیاید  بوی عود              ×           پخته داند کاین سخن با خام نیست

انسان بر اثر جایگاهی که در عالم هستی دارد ، حق انتخاب داشته و نوع انتخاب نشانگر شخصیت و ضمیرباطن شخص است . در یک جمله باید گفت :  انسان چیزی جز حاصل انتخابهایش نیست .  در اداره اجتماع بشری ، هر کسی را به کاری مشغول و مسیر معلمی از تمامی انتخابهای دیگر مجزا و رهروانش حامی ارزشهای واقعی بوده و ماهیت درونی فرد در انطباق با نوع انتخاب وی قابل سنجیدن است . معلم راهی را برگزیده که بهترین است . ولی پراز نشیب و فراز ، که مستلزم تحمل دردها و رنجها و تلاشهای فراوانی است .  لذا  باید امیدی به بلندای فلک ، و دلی به وسعت کهکشان  ، و قلبی سرشار از مهر و رؤفت داشته باشد . تا بتواند نوری به تاریکی و ظلمت بتاباند .  اگر رهرو عاقلانه و عامدانه و با علاقمندی به این مسیر آمده باشد ، با تحمل همه چیز قاطعانه تا پایان خواهد رفت . ولی اگر دست روزگار برخلاف میل باطن ، اورا به مسیر معلمی انداخته باشد ، باید گفت که : در خوشبختی و سعادت به رویش باز شده ، و اگر غافل نشود باید کاری کند که شایسته نام معلمی گردد . برای این امر پرداختن به مطا لعه مداوم اساس کار است .       غرور و طمع مادی بلای مسیر  و از آنجا که   معلمین ا لگوی تمام نما  برای دانش آموخته ها  می باشند ، هرگز نباید احساس یاس و نا امیدی خودرا بروز دهند .     اظهار غرور حتی در موقع کشف تازه ها   زیان بار و مقدمات را برای ظهور غفلت فراهم می آورد .    معلم بایستی در هر سطحی خودرا دانشجو بداند و هیچگاه از مطالعه دست نکشد .  معلم وظیفه دارد دایماً در تکاپو برای شناخت هرچه بیشتر و افزایش معلومات خود باشد . بنابراین فارغ ا لتحصیل شدن در مقطعی خاص پایان راه تحصیل نیست .  بلکه نقطه عطفی برای پیشروی در مسیر خواهد بود .  رهروان باید هیچگاه از موانع نهراسند ، و از برخوردهای ناراحت کننده ، درکار خود دلسرد نشوند . و همواره با شور و شوق به نور افشانی  بپردازند . قطعاً مشکلات مادی برای معلمین واقعی ، موقعیت زندگی را زیر سؤال خواهد برد ، در آنحال است که معلم ، رسا لت اصلی خودرا با پذیرش برتری ارزشهای معنوی برمسایل مادی نشان خواهد داد .  معلم نبایستی بدون برنامه وطرح درس و آمادگی لازم داخل کلاس شود ، چراکه دانش آموزان در انتظار اندیشه موزون او برای تکامل فکری خود می باشند .معلم در فکر آینده هست ولی هرگز نگران آن نخواهد شد .  درمسیر معلمی مال بیش از حد دنیایی ، اندوخته نمی شود .  لذا برای رسیدن به ثروت مادی باید از مسیر معلمی کناره گرفت  !  نه اینکه معلم در بدست آوردن مال فراوان عاجز باشد ، بلکه به آن اعتقاد ندارد . معلم هدفش تغییر در افکار و رفتار انسانهاست ، و طا لب اندیشه و سعادت معنوی است . در رویارویی با دانش آموختگان ، احترام و ارج نهادن به هویت انسانی آنان اولین قدم است . تا اینکه آنان احساس هستی نموده و آنگاه با اظهار وجود از معلم خود ، دانش و معرفت بیاموزند .  لذا هرگونه تنبیه بدنی و حرفهای زشت در بساط معلم وجود ندارد . مهرورزی بطور عام شیوه معلم است همچون بارانی که بر همه چیز میبارد و هیچ تبعیضی در کارش نیست . او برای همه کس دل می سوزاند ولواینکه حتی یک نفر هم برای او دل نسوزاند .  خلاصه اینکه معلم راهنمای بشر هویت گم کرده است . 

معلم را فکرو عزم راسخ است      ×      همه حال او پرسش و پاسخ است

سید محمد فواد   ابراهیمی

SMF-E

پاسخ دهید