مسیر عشق یا مسیر معلمی

core essay samples of mba entrance essays anthropological topics for research paper thesis on entrepreneurship construction dissertation africa your dream vacation essay notecards for research paper examples free essay outlines help مسیر عشق ( سخنی با رهروان مسیر معلمی )

تا نسوزد  برنیاید  بوی عود              ×           پخته داند کاین سخن با خام نیست

انسان بر اثر جایگاهی که در عالم هستی دارد ، حق انتخاب داشته و نوع انتخاب نشانگر شخصیت و ضمیرباطن شخص است . در یک جمله باید گفت :  انسان چیزی جز حاصل انتخابهایش نیست .  در اداره اجتماع بشری ، هر کسی را به کاری مشغول و مسیر معلمی از تمامی انتخابهای دیگر مجزا و رهروانش حامی ارزشهای واقعی بوده و ماهیت درونی فرد در انطباق با نوع انتخاب وی قابل سنجیدن است . معلم راهی را برگزیده که بهترین است . ولی پراز نشیب و فراز ، که مستلزم تحمل دردها و رنجها و تلاشهای فراوانی است .  لذا  باید امیدی به بلندای فلک ، و دلی به وسعت کهکشان  ، و قلبی سرشار از مهر و رؤفت داشته باشد . تا بتواند نوری به تاریکی و ظلمت بتاباند .  اگر رهرو عاقلانه و عامدانه و با علاقمندی به این مسیر آمده باشد ، با تحمل همه چیز قاطعانه تا پایان خواهد رفت . ولی اگر دست روزگار برخلاف میل باطن ، اورا به مسیر معلمی انداخته باشد ، باید گفت که : در خوشبختی و سعادت به رویش باز شده ، و اگر غافل نشود باید کاری کند که شایسته نام معلمی گردد . برای این امر پرداختن به مطا لعه مداوم اساس کار است .       غرور و طمع مادی بلای مسیر  و از آنجا که   معلمین ا لگوی تمام نما  برای دانش آموخته ها  می باشند ، هرگز نباید احساس یاس و نا امیدی خودرا بروز دهند .     اظهار غرور حتی در موقع کشف تازه ها   زیان بار و مقدمات را برای ظهور غفلت فراهم می آورد .    معلم بایستی در هر سطحی خودرا دانشجو بداند و هیچگاه از مطالعه دست نکشد .  معلم وظیفه دارد دایماً در تکاپو برای شناخت هرچه بیشتر و افزایش معلومات خود باشد . بنابراین فارغ ا لتحصیل شدن در مقطعی خاص پایان راه تحصیل نیست .  بلکه نقطه عطفی برای پیشروی در مسیر خواهد بود .  رهروان باید هیچگاه از موانع نهراسند ، و از برخوردهای ناراحت کننده ، درکار خود دلسرد نشوند . و همواره با شور و شوق به نور افشانی  بپردازند . قطعاً مشکلات مادی برای معلمین واقعی ، موقعیت زندگی را زیر سؤال خواهد برد ، در آنحال است که معلم ، رسا لت اصلی خودرا با پذیرش برتری ارزشهای معنوی برمسایل مادی نشان خواهد داد .  معلم نبایستی بدون برنامه وطرح درس و آمادگی لازم داخل کلاس شود ، چراکه دانش آموزان در انتظار اندیشه موزون او برای تکامل فکری خود می باشند .معلم در فکر آینده هست ولی هرگز نگران آن نخواهد شد .  درمسیر معلمی مال بیش از حد دنیایی ، اندوخته نمی شود .  لذا برای رسیدن به ثروت مادی باید از مسیر معلمی کناره گرفت  !  نه اینکه معلم در بدست آوردن مال فراوان عاجز باشد ، بلکه به آن اعتقاد ندارد . معلم هدفش تغییر در افکار و رفتار انسانهاست ، و طا لب اندیشه و سعادت معنوی است . در رویارویی با دانش آموختگان ، احترام و ارج نهادن به هویت انسانی آنان اولین قدم است . تا اینکه آنان احساس هستی نموده و آنگاه با اظهار وجود از معلم خود ، دانش و معرفت بیاموزند .  لذا هرگونه تنبیه بدنی و حرفهای زشت در بساط معلم وجود ندارد . مهرورزی بطور عام شیوه معلم است همچون بارانی که بر همه چیز میبارد و هیچ تبعیضی در کارش نیست . او برای همه کس دل می سوزاند ولواینکه حتی یک نفر هم برای او دل نسوزاند .  خلاصه اینکه معلم راهنمای بشر هویت گم کرده است . 

معلم را فکرو عزم راسخ است      ×      همه حال او پرسش و پاسخ است

سید محمد فواد   ابراهیمی

SMF-E

پاسخ دهید